REKRUTACJA 2018

Szanowni Rodzice!

Od 26 lutego rozpoczynamy rekrutację do oddziału przedszkolnego. 
Wnioski można składać w sekretariacie szkoły do 16 marca 2018 r.
Zapraszamy! 

Jeśli liczba wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dziecka zamieszkałego w obwodzie gminy będzie większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, o przyjęciu decydować będą kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017  r. poz.  59) oraz kryteria określone w Uchwale Nr XXIII/206/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 23 lutego 2017 r.

Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie dotyczace rodziny wielodzietnej

 

Szanowni Rodzice!

Zgłoszenia dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły do klasy pierwszej szkoły podstawowej należy dokonać od 1 lutego do 23 lutego 2018 r.
Od 26 lutego rozpocznie się rekrutacja na wolne miejsca.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem (zapisaniem) dziecka do szkoły.
Wszystkich czynności związanych z zapisaniem dziecka do szkoły tj. zgłoszeniem lub złożeniem wniosku dokonujecie Państwo osobiście w sekretariacie szkoły.

Zgodnie z art. art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) do klasy I przyjmowane będą:

  1. z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły ;
    2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły (w przypadku, gdy szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami) na podstawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym określonych w Uchwale Nr XXIII/205/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 23 lutego 2017 r.

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych

Zgloszenie kl.I Szkoła Podstawowa

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

Oświadczenie dotyczace rodziny wielodzietnej