REKRUTACJA 2019/2020

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego.

Szanowni Rodzice!

Od 25 lutego rozpoczyna się rekrutacja do oddziału przedszkolnego.
Wnioski można składać w sekretariacie szkoły do 15 marca 2019 r.
Zapraszam!

Jeśli liczba wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dziecka zamieszkałego w obwodzie gminy będzie większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, o przyjęciu decydować będą kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017  r. poz.  59 ze zm.) oraz kryteria określone w Uchwale Nr XXIII/206/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 23 lutego 2017 r.

Rekrutacja do klasy pierwszej.

Szanowni Rodzice!

Zgłoszenia dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły w Przygodziczkach do klasy pierwszej szkoły podstawowej należy dokonać 

od 4 lutego do 22 lutego 2019 r.
Od 26 lutego rozpocznie się rekrutacja na wolne miejsca.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem (zapisaniem) dziecka do szkoły.
Wszystkich czynności związanych z zapisaniem dziecka do szkoły tj. zgłoszeniem lub złożeniem wniosku dokonujecie Państwo osobiście w sekretariacie szkoły.

Zgodnie z art. art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) do klasy I przyjmowane będą:

  1. z urzędu– dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;
    2. na wniosek rodziców(prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły (w przypadku, gdy szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami) na podstawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym określonych w Uchwale Nr XXIII/205/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 23 lutego 2017 r.

Załączniki:

ZgloszenieSP

WniosekSP

WniosekOP

terminy postępowania rekrutacyjnego

Oswiadczenie_wielodz kl.I

Oswiadczenie_wielo

Oswiadczenie_samwych