Rekrutacja 2020

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym
terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Przygodzice

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie przez rodziców dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tym oddziale przedszkolnym od 3 lutego 2020 r.
do 14 lutego 2020 r.
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 24 lutego 2020 r.
do 13 marca 2020 r.
od 11 maja 2020 r.
do 22 maja 2020 r.
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 16 marca 2020 r.
do 19 marca 2020 r.
od 25 maja 2020 r.
do 27 maja 2020 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 20 marca 2020 r. 28 maja 2020 r.
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia od 20 marca 2020 r.
do 26 marca 2020 r.
od 28 maja 2020 r.
do 3 czerwca 2020 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 27 marca 2020 r. 4 czerwca 2020 r.
PROCEDURA ODWOŁAWCZA
7. 1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej;
2) W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia;
3) W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola lub publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;
4) W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, dyrektor publicznego przedszkola lub publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;
5) Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola lub publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
od 27 marca 2020 r. od 4 czerwca 2020 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przygodzice

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klas I publicznych szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 24 lutego 2020 r.
do 13 marca 2020 r.
od 11 maja 2020 r.
do 22 maja 2020 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas I publicznych szkół podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 16 marca 2020 r.
do 19 marca 2020 r.
od 25 maja 2020 r.
do 27 maja 2020 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 20 marca 2020 r. 28 maja 2020 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia od 20 marca 2020 r.
do 26 marca 2020 r.
od 28 maja 2020 r.
do 3 czerwca 2020 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 27 marca 2020 r. 4 czerwca 2020 r.
PROCEDURA ODWOŁAWCZA
6. 1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy I danej publicznej szkoły podstawowej;
2) W terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia;
3) W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego publicznej szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;
4) W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, dyrektor publicznej szkoły podstawowej rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej;
5) Na rozstrzygnięcie dyrektora danej publicznej szkoły podstawowej służy skarga do sądu administracyjnego.
od 27 marca 2020 r. od 4 czerwca 2020 r.

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego
Wniosek o przyjęcie do klasy 1 Szkoły Podstawowej
Zgłoszenie dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej
Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka