Nauka w czasie zawieszenia zajęć w szkole -aktualizacja 29.04.2020

Plan -zdalne nauczanie

Dnia 29.04.2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej  ogłosiło komunikat o otwarciu od 6 maja br.  przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formy wychowania przedszkolnego.

W pierwszej kolejności z otwarcia w/w placówek , będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Na stronie MEN pojawił się komunikat ministerialny, są tam pytania i odpowiedzi oraz komunikat GIS w tej sprawie.Poniżej fragmenty komunikatu:

„Decyzja rządu o otwarciu przedszkoli wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu rodziców, którzy chcieliby wrócić do pracy. To ważny element w przywracaniu funkcjonalności placówek oświatowych. Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli będzie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Bezpieczeństwo dzieci i kadry sprawującej opiekę priorytetem

Kluczową kwestią jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków. Zalecamy, aby jedna grupa przedszkolna przebywała w wyznaczonych i stałych salach. W miarę możliwości w mniejszych grupach niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U. z 2019. Poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2045).

Zalecamy również, aby grupa przedszkolna obejmowała dzieci w zbliżonym wieku,
z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. Z sal powinny zostać usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki.

Zgodnie z wytycznymi GIS prosimy rodziców, by nie przyprowadzali dzieci z objawami chorobowymi. Do placówki nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.

Przypominamy, że podobne zasady bezpieczeństwa dotyczą również personelu. Podczas wykonywania swoich czynności na terenie placówki nie musi on zakrywać ust i nosa. Z uwagi na bezpieczeństwo kadry sugerujemy, by do opieki nad dziećmi nie byli angażowani nauczyciele i pracownicy przedszkola powyżej 60. roku życia.

Każda placówka musi być wyposażona w podstawowe środki higieny, w tym płyn do dezynfekcji umieszczony w widocznym miejscu przy wejściu do budynku. Zalecamy również, aby placówki posiadały pomieszczenia potrzebne do izolacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.


Jak i komu zgłosić chęć skorzystania dziecka z przedszkola?

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki. Szczegółowe rozwiązania dotyczące trybu zgłaszania chęci uzyskania opieki nad dzieckiem, określi dyrektor danej placówki wspólnie z organem prowadzącym. ”

 

O kolejnych decyzjach w tej sprawie, będę Państwa informować na bieżąco.

Z poważaniem

dyrektor szkoły  Renata Skorupa                                                   29.04.2020 r.

————————————————


Drodzy rodzice i uczniowie,

Uprzejmie informuję, że czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych zostało przedłużone do 24 maja br.  

Z poważaniem

dyrektor szkoły Renata Skorupa               24.04.2020 r.

————————————————

Drodzy rodzice i uczniowie,

Od dzisiaj, 25 marca 2020 r.  obowiązuje nowa organizacja zdalnego nauczania w szkole, zgodnie z  rozporządzeniem MEN o „zdalnym nauczaniu” (w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Zajęcia edukacyjne odbywają się według załączonego planu.

Nauczyciele, tak jak dotychczas  będą przesyłali materiały z przedmiotów obowiązujących w danym dniu zgodnie z planem lekcji z wyjątkiem wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie , religii, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych , zajęć z logopedą. Materiały do pracy i zadania z tych przedmiotów będą przesyłane uczniom / rodzicom raz na tydzień lub będą zamieszczane na stronie internetowej.

Lekcje, zajęcia edukacyjne odbywają się za pomocą platform edukacyjnych, komunikatorów , poczty e-mail, telefonów zgodnie z możliwościami , posiadanym sprzętem komputerowym i łączem internetowym.

Nauczyciele :

-realizują podstawę programową z danych zajęć edukacyjnych,

-monitorują i oceniają postępy uczniów,

– informują rodziców o postępach i wynikach edukacyjnych uczniów.

W razie jakichkolwiek problemów z realizacją nauczania na odległość proszę o kontakt z wychowawcą .

Jest możliwość wypożyczenia tabletów szkolnych na potrzeby zdalnej nauki. W razie zainteresowania proszę o kontakt (696465638).

dyrektor szkoły Renata Skorupa

——————————————————————————————————————————

Nastąpiła zmiana przepisów, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Ministerstwo Edukacji Oświatowej  określiło zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyło możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

W związku z powyższym w najbliższych dniach dyrektor opracuje organizację kształcenia na odległość, o której poinformuje rodziców i uczniów.

Proszę o śledzenie aktualnych wpisów .

dyrektor szkoły Renata Skorupa            25 marca 2020 r

————————————————————————————————————————————–

Drodzy uczniowie , w czasie zawieszenia zajęć nauczyciele będą przesyłać Wam za pomocą poczty e-mail oraz komunikatora messenger zadania i wskazówki do samodzielnej pracy/nauki.

Ponadto na stronie internetowej szkoły  znajduje się zakładka „Polecamy strony internetowe dla uczniów :)” , gdzie zamieszczone są adresy portali edukacyjnych pomocnych przy samodzielnej nauce.

Proszę gromadzić wszystkie zadania/prace wykonane podczas zawieszenia zajęć . Po powrocie do szkoły zostaną one sprawdzone przez nauczycieli . Będą one dowodem ,że pracowaliście przez ten czas, który nie jest czasem wolnym od nauki.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało dla uczniów tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – wszystko to można znaleźć na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje.

www.gov.pl/zdalnelekcje

lekcje-z-internetu.-rusza-gov.pl_zdalnelekcje_men

POZDRAWIAM WAS SERDECZNIE I PROSZĘ O STOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ dot. HIGIENY I POZOSTAWANIA W DOMU.

 

dyrektor szkoły Renata Skorupa