REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ w roku 2023

Szanowni Rodzice,
Wójt Gminy Przygodzice  określił   Zarządzeniem  Nr 2/Ośw/2023  z dnia 4 stycznia 2023 r. w  terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół  podstawowych prowadzonych przez Gminę Przygodzice.

Od 20 lutego rozpoczyna się rekrutacja do  oddziału przedszkolnego w naszej szkole.
Wnioski można składać do 10 marca 2023 r;

– w sekretariacie szkoły ,

– wysyłając scan wniosku za pomocą poczty elektronicznej

s.p.przygodziczki@wp.pl

-za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub wrzucając do skrzynki pocztowej przy szkole.

Obowiązują kryteria określone w poniższej  uchwale:

Uchwała NR XXXII/282/2022 Rady Gminy Przygodzice z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Przygodzice (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2022 roku poz. 824) https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2022/824/akt.pdf

WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY oraz pobrać poniżej

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGOhttps://docs.google.com/document/d/10pIfKO5DwOQ87V-fV2H8QhYnP1jd7NYV/edit?usp=sharing&ouid=116935536013828426732&rtpof=true&sd=true

Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej  https://docs.google.com/document/d/17YMn0V9yYj_QdQq_5cRJmKGBaWGi5_Ij/edit?usp=sharing&ouid=116935536013828426732&rtpof=true&sd=true

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  https://docs.google.com/document/d/1wvH4D8IsLLdiP0VgBPdUzEPcEkDUfkDR/edit?usp=sharing&ouid=116935536013828426732&rtpof=true&sd=true

 

Zgłoszenia dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły do klasy pierwszej szkoły podstawowej należy dokonać od 1 lutego do 17 lutego 2023 r.
Od 20 lutego rozpocznie się rekrutacja na wolne miejsca.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem (zapisaniem) dziecka do szkoły.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJhttps://docs.google.com/document/d/1Zu7XPXpcW2YiLruSwTQeGGL0YlTDgrbR/edit?usp=sharing&ouid=116935536013828426732&rtpof=true&sd=true

Zgłoszenie dziecka do I klasyhttps://docs.google.com/document/d/18TTsx5OgkjGxrivy_XCH2-Idi-bJcwXM/edit?usp=sharing&ouid=116935536013828426732&rtpof=true&sd=true

Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej  https://docs.google.com/document/d/1IQEaWhuHn0Y9OzQD9-Tj0QxkR-eDVpq6/edit?usp=sharing&ouid=116935536013828426732&rtpof=true&sd=true

Zgodnie z art. art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) do klasy I przyjmowane będą:

  1. z urzędu– dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;
    2. na wniosek rodziców(prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły (w przypadku, gdy szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami) na podstawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym określonych w Uchwała NR XXIII/205/2017 Rady Gminy Przygodzice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przygodzice (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2017 roku poz. 1626) https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2017/1626/akt.pdf