Program Profilaktyki

Program profilaktyki w klasach II-III – Rok szkolny 2016/2017

Cele Zadania Treści Osiągnięcia
Wdrażanie do dbałości o własne prawa i do poszanowania praw innych. • wyrabianie postaw wzajemnej pomocy
• wdrażanie do przestrzegania statutu szkoły
KLASA II
• uświadomienie dzieciom, że są niepowtarzalne, a jednocześnie pod wieloma względami podobne do rówieśników – nauka tolerancji wobec innych
• kształtowanie nawyków zachowań adekwatnych do sytuacji
• zapoznanie z wybranymi treściami statutu szkoły
• wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły
• są tolerancyjni wobec innych
• przestrzegają zasad, norm zachowania się w różnych sytuacjach
• przestrzegają zasad, norm przyjętych w szkole i klasie
• kształtowanie umiejętności zachowania się wobec pracowników szkoły
• budowanie poczucia więzi z podstawowymi grupami społecznymi
KLASA III
• doskonalenia komunikacji w grupie
• przypomnienie wybranych treści statutu szkoły
• uświadomienie uczniom wpływu uczuć na relacje z innymi
• kształtowanie uczucia szacunku wobec rodziców, nauczycieli, osób starszych
• uczniowie przestrzegają ustalonych regulaminów
• okazują szacunek rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły i osobom starszym
• potrafią zapanować nad swoimi emocjami

 

Cele Zadania Treści Osiągnięcia
Kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia. • wdrażanie do dbałości o zdrowie KLASA II
• wdrażanie do przestrzegania zasad higieny
• zachęcać do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych
• uczenie postaw prozdrowotnych
• poznać wpływ substancji szkodliwych na organizm
• uczniowie przestrzegają zasad higieny osobistej
• uczestniczą w różnych formach pracy pozalekcyjnej, w tym sportowej
• umieją dbać o swoje zdrowie, potrafią rozpoznać substancje, które szkodzą zdrowiu
• wpajanie przekonania o wartości zdrowia KLASA III
• przypomnienie zasad higieny osobistej i zachęcanie do dbałości o własne zdrowie i ciało
• organizowanie form czynnego wypoczynku
• wyrabianie umiejętności rozpoznawania substancji grożących zdrowiu
• kształtowanie umiejętności mówienia „NIE” w sytuacjach grożących zdrowiu dziecka
• uczniowie samodzielnie dbają o swoje zdrowie i higienę osobistą
• umieją sami organizować czynny wypoczynek
• dostrzegają sytuacje zagrażające ich zdrowiu
Przeciwdziałanie agresji. • kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych
• doskonalenie komunikacji w grupie
KLASA II
• uczenie reagowania na takie zjawiska jak: wyłudzanie, bicie, kradzież
• uczenie umiejętności panowania nad własnymi emocjami
• kształtowanie więzi i pozytywnych relacji między uczniami
• uczniowie odróżniają dobro od zła
• potrafią mówić „NIE”, nie ulegają negatywnym wpływom
• potrafią współpracować ze sobą
• wdrażanie do konstruktywnego rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem KLASA III
• uczenie się lepszego zrozumienia siebie i innych
• uczenie akceptacji i tolerancji
• uczenie reagowania na zjawiska przemocy, zachęcanie do szukania pomocy u dorosłych
• uświadomienie zgubnych następstw stresu
• uczenie sposobów rozładowania stresu (zajęcia pozalekcyjne, zainteresowania,sport)
• prezentują postawy tolerancji i akceptacji wobec innych
• potrafią rozładować stres w pozytywny sposób

 

Cele Zadania Treści Osiągnięcia
Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. • kształtowanie postawy ograniczonego zaufania do osób nieznanych
• kształtowanie umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach
• wdrożenie do bezpiecznego spędzania czasu wolnego
KLASA II
• przestrzeganie przed niebezpieczeństwami mogącymi grozić ze strony nieznanych osób
• zapoznanie z rodzajami znaków drogowych i podstawowymi zasadami ruchu drogowego
• przypomnienie telefonów alarmowych
• zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w czasie zabaw przez cały Rok
• prezentują postawę ograniczonego zaufania wobec osób dorosłych
• znają telefony alarmowe
• potrafią bezpiecznie spędzać czas wolny
• kształtowanie umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach, podczas nauki i zabawy oraz pracy w gospodarstwie rolnym KLASA III
• przypomnienie znaków drogowych oraz zasad ruchu drogowego
• przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, wycieczek i przerw
• przestrzeganie przed wykonaniem prac zagrażających zdrowiu i życiu dziecka
• zastosowanie metod ograniczonego zaufania wobec obcych
• potrafią bezpiecznie poruszać się po drogach
• znają i przestrzegają zasad bhp podczas zajęć, wycieczek, zabaw
• dzieci nie podejmują prac zagrażających jego zdrowiu i życiu
• wiedzą, jakie niebezpieczeństwa mogą grozić ze strony przypadkowo spotkanych osób i potrafią ich unikać

Sposoby realizacji:
Projekty i programy : „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Nie Pal Przy Mnie Proszę” , „Bezpiecznie z Puchatkiem”, Ratujemy Uczymy Ratować pogadanki (spotkania, np. z policjantem, strażakiem, z leśniczym), mini dramy, wycieczki klasowe, spotkania z rodzicami, imprezy i uroczystości szkolne, konkursy, konkurs ekologiczny „Gmina Przygodzice to EKO-okolice” , konkurs ekologiczny klas 2-3 zajęcia zintegrowane.
Realizatorzy:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pielęgniarka szkolna, pedagog, policjant, strażak,
Terminy Realizacji:
Cały rok szkolny, zgodnie z planem pracy nauczycieli
Metody oceny skuteczności programu w klasach II-III:
• obserwacja zachowań dzieci,
• analiza dokumentacji pedagogicznej,
• ankieta dla rodziców.