Inne Projekty

  • INTERNETOWY TEATR TV
  • Edukacja Przyrodnicza w Dolinie Baryczy

Deutsch Wagen Tour w Przygodziczkach

9 maja 2012r. Deutsch Wagen Tour po raz kolejny odwiedził gminę Przygodzice, tym razem szkołę w Przygodziczkach. Dzieci i uczniowie entuzjastycznie przywitali lektorkę języka niemieckiego Ewelinę Okrasę. Chętnie brali udział w zabawach i grach językowych prowadzonych metodami aktywizującymi. Uczniowie klas IV-VI mogli sprawdzić swoje umiejętności językowe a uczniowie klas I-III przekonać się, że nauka języka niemieckiego wcale nie musi być trudna i nudna. Tradycyjnie, zwycięzcy konkursów otrzymali atrakcyjne upominki. Miło było widzieć uśmiech na twarzach wszystkich uczniów.


Radosne Przedszkolaki w Przygodziczkach . I edycja – 2.01.2009r do 30.06.2009r.; II edycja: 2.01.2010r. do 30.06.2010r.

Już w listopadzie 2008 r. przed formalnym rozpoczęciem realizacji projektu, po informacji przekazanej mieszkańcom, oraz na stronie www gminy i w prasie, zainteresowanie projektem nie tylko rodziców ale i innych osób było bardzo duże. Jest to świadectwem tego, jak bardzo w miejscowościach tak oddalonych od miast a przy tym rozrzuconych na dużym terenie, potrzebne są działania zmniejszające dysproporcje w rozwoju pomiędzy dziećmi z małych wsi a tymi, które mają dostęp do edukacji przedszkolnej od najmłodszych lat.

Cel główny projektu, jakim jest stworzenie równych szans edukacyjnych dla dzieci i upowszechnianie edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie ogniska przedszkolnego, został zdecydowanie w pełni osiągnięty.

Utworzone ognisko korzystało z sal i terenu przy szkole Podstawowej w Przygodziczkach. Kadra pedagogiczna to nauczyciele posiadający pełne wymagane przepisami oświatowymi kwalifikacje pedagogiczne. Zrealizowany program był zgodny z obowiązującym, lecz wzbogacony o pracę metodami ,,Ruchu rozwijającego” W. Sherborne , elementami Kinezjologii Edukacyjnej dr. Paula Dennisona oraz zajęciami języka angielskiego. Po doposażeniu, istniejącej już w szkole, sali zajęć w rozmaite materiały dydaktyczne, zabawki, zabezpieczeniu materiałów i przyborów do prac, uzupełnieniu w gry przez Państwa przesłane stwierdzamy, że dzieciom zostały stworzone równe szanse edukacyjne. Bardzo ważne, iż bez względu na możliwości finansowe rodziców. Uczestnictwo w imprezach środowiskowych :Choinka Noworoczna, Bal Przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka, Poranek Wielkanocny, Dzień Matki oraz wycieczki autokarowe: do Bajkolandu i Mini ZOO w Gospodarstwie Agroturystycznym „Cicho-Sza” w Niedźwiedziu, uczą dzieci współdziałania z innymi, dają poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości oraz rozwijają zainteresowania a nawet talenty.

Po 6 miesiącach realizacji projektu, widoczne są różnice w zachowaniu dzieci, w porównaniu z pierwszymi dniami zajęć. Przede wszystkim chodziły do przedszkola bardzo chętnie. Potrafią pracować razem i bawić się razem, coraz mniej obawiają się występów i poddają się pewnym rygorom, choć nie zawsze chętnie. Szczególnie widoczne to było podczas imprezy kończącej zajęcia, która odbyła się w zaprzyjaźnionym Ośrodku Jeździeckim „Jurand”. Przybyła cała 19 dzieci, wszystkie z rodzicami. Otrzymały teczki z pracami wykonywanymi podczas zajęć, piękne, indywidualne dyplomy, upominki. Przepięknie, ze wzruszeniem dziękowały za umożliwienie im tak radosnych przeżyć. Towarzyszyło imprezie ognisko z pieczeniem kiełbasek i kucyki, na których odbywały przejażdżki.

Społeczność wsi przyjęła projekt bardzo, bardzo pozytywnie. Okazało się, że rodzice wręcz marzyli o przedszkolu na miejscu w Przygodziczkach, widząc potrzebę edukacji przed rozpoczęciem nauki w szkole. Podobnie jak na podsumowanie projektu, tak i wcześniej w komplecie, razem z dziećmi, przybyli na spotkanie organizacyjne w grudniu ub. roku.

Z planowanych w projekcie 15 przedszkolaków zrobiła nam się grupa 19 osobowa. Trudno odmówić przyjęcia dziecka, które samo tak bardzo chce przychodzić do przedszkola i czeka na dzień zajęć niecierpliwie.

I codziennie spotykamy się z ich pytaniami – „kiedy pójdę do przedszkola”.


Projekt „Promyk Radości”

Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemi Ostrowsko – Ostrzeszowskiej „w Siodle” wraz ze Szkołą Podstawową w Przygodziczkach , przez 12 miesięcy roku 2007-2008 realizawało projekt „Promyk Radości”.

Od lipca 2007 roku do czerwca 2008r. dzięki dotacji Fundacji im. Stefana Batorego dzieci z naszej szkoły jak i uczący się w innych szkołach, ,,radośnie” pracowały na zajęciach o charakterze rehalibitacyjnym i terapeutycznym oraz edukacyjnym, w 5 grupach tematycznych: Radosny Twórca, Radosny Rękodzielnik, Radosny Przyrodnik, Radosna Kinezjologia, Hipoterapia. Przeprowadzono łacznie 230 godzin pracy z dziećmi. Realizacja projektu to również organizowanie lub uczestniczenie w spotkaniach, imprezach szkolnych i lokalnych.

Na podsumowaniu projektu – czerwiec 2008r. gościliśmy przedstawiciela Fundacji Batorego, P. Alinę Wasilewską.
W Przygodziczkach jest wszystko co kocham


Od dnia 11 czerwca 2007r. do dn. 9 listopada 2007r. w naszej szkole realizowany był projekt ,,W PRZYGODZICZKACH JEST WSZYSTKO CO KOCHAM”. Działania projektowe finansuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Projekt zakładał poznanie historii, szeroko pojętej kultury i folkloru jak również dnia współczesnego naszej wsi.

Treści programu zostały tak dobrane, żeby uczeń pojął związki między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością , będąc przy tym kreatywnym i twórczym, odpowiedzialnym życzliwym ludziom i przyrodzie. Edukacja przyrodnicza i ekologiczna ma sprzyjać też rozwojowi umysłowemu i emocjonalnemu, wpływać na rozwój uczuć estetycznych i osobowości, kształtować cechy charakteru, potrzeby i zainteresowania.

Teraz kiedy już przynależymy do wspólnej Europy uważamy , iż istotne znaczenie ma kształcenie podstaw patriotycznych, będących wyrazem miłości i przywiązania do swojego kraju poprzez umiłowanie małej Ojczyzny.

Kochać i szanować można to, co się zna, gdzie dostrzega się piękno .Jak i czego nauczymy młodych ludzi, takim będziemy narodem i takie będziemy mieć nasze społeczeństwo.

W program włączyliśmy naukę pływania dla uczniów klasy VI. Dzięki tej inicjatywie uczniowie aktywnie i atrakcyjnie spędzili wolny czas, ponadto nabyli pożyteczne umiejętności.